LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Istotne zmiany w wykazie towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej w BCP

Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku informuje, że począwszy od dnia 21 kwietnia 2021 r. w istotnym zakresie zmieniły się przepisy:

  • ustalające wykazy zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, produktów złożonych oraz siana i słomy, które podlegają kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej,
  • regulujące zasady wprowadzania do Unii produktów złożonych (czyli żywności zawierającej w swoim składzie zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego.

Nowy wykaz towarów podlegających obowiązkowej weterynaryjnej kontroli granicznej zawarty jest obecnie w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/632 z dnia 13 kwietnia 2021 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wykazów zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, produktów złożonych oraz siana i słomy podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2007 i decyzję Komisji 2007/275/WE

Nowe zasady w zakresie przywozu produktów złożonych do Unii w celu wprowadzenia ich do obrotu zostały ustalone w szczególności w artykułach: 12, 13 oraz 14 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/625 z dnia 4 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 18 z późn. zmianami).

Dodatkowo w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/630 z dnia 16 lutego 2021 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i zmieniające decyzję Komisji 2007/275/WE ustanowiono przepisy:

  • określające, w jakich przypadkach i na jakich warunkach produkty złożone są zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, oraz przewidujące, w jakich sytuacjach takie zwolnienie jest uzasadnione;
  • dotyczące przeprowadzania określonych kontroli urzędowych produktów złożonych zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej.

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że nowe zasady przywozu produktów złożonych nie są już oparte na procentowej zawartości przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego w produkcie finalnym, lecz na ryzyku związanym z samym produktem złożonym.

Więcej informacji odnośnie produktów złożonych znajdą Państwo w dziale „Przywóz i tranzyt produktów złożonych” (https://griwgda.pl/przywoz-i-tranzyt-produktow-zlozonych/).

Z dniem 21 kwietnia 2021 r. dotychczas obowiązujące przepisy tj. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2019/2007 oraz Decyzja Komisji nr 2007/275/WE zostały uchylone.

 

Zobacz również: