LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Kompetencje

Zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 60 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) oraz art. 7 Rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, w tym ośrodków inspekcyjnych, oraz formatu, kategorii i skrótów stosowanych w wykazach punktów kontroli granicznej i punktów kontroli, w obrębie Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku zostały wyznaczone i funkcjonują:

 1. Na morskim przejściu granicznym Gdańsk-Port: Punkt Kontroli Granicznej w Gdańsku (BCP Gdańsk, kod Traces: PL GDN1), w ramach którego funkcjonują trzy zatwierdzone Ośrodki Inspekcyjne do prowadzenia kontroli weterynaryjnych towarów:
  1. Ośrodek Inspekcyjny IC1 – zlokalizowany w Porcie Północnym, obsługujący przesyłki z terminala kontenerowego Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. (DCT Gdańsk) (adres:Gdańsk, ul. Kontenerowa 9) – kategoria zatwierdzenia: POA-HC(2), POA-NHC, PNAO-NHC (feed)-NT
  2. Ośrodek Inspekcyjny IC2 – zlokalizowany w Porcie Wewnętrznym na Nabrzeżu Wiślanym (adres: Gdańsk, ul. M. Chodackiego 31) – kategoria zatwierdzenia: POA-HC(2), POA-NHC(2), PNAO-NHC (feed)-NT(2)
  3. Ośrodek Inspekcyjny IC3 – Chłodnia Magazynowo-Przeładunkowa „Dalekomorski Port Rybacki” (adres: Gdańsk, ul. Przemysłowa 28) – kategoria zatwierdzenia: POA-HC-T(FR)(2),(3)
  BCP Gdańsk nie jest zatwierdzony do przeprowadzania kontroli weterynaryjnych
  żywych zwierząt oraz jadalnych produktów nieopakowanych !
 2. Na przejściu granicznym drogowym Bezledy: Punkt Kontroli Granicznej w Bezledach (BCP Bezledy, kod TRACES PLBEZ3), adres: Bezledy, 11-200 Bartoszyce, kategoria zatwierdzenia: LA-U, LA-E, LA-O, POA-HC, POA-NHC, PNAO-NHC (feed)-NT
  – Przeznaczone do przewozu przez Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych do lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty.

Objaśnienia:
LA – Zwierzęta żywe
-U – Zwierzęta kopytne inne niż zarejestrowane konie
-E – Zarejestrowane konie
-O – Inne zwierzęta niż zwierzęta kopytne (skrót ten dotyczy również zwierząt kopytnych z ogrodów zoologicznych)

POA – Produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty złożone, materiał biologiczny, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, siano i słoma
-HC – Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi
-NHC – Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi
-NT – Brak wymogów temperatury
-T – Produkty zamrożone/schodzone
-T(FR) – Produkty zamrożone
-T(CH) – Produkty chłodzone
(2) – Tylko produkty opakowane
(3) – Tylko produkty rybołówstwa

PNAO – Produkty pochodzenia niezwierzęcego
-NHC(feed) – Pasza pochodzenia niezwierzęcego objęta warunkami lub środkami, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. d), e) lub f) rozporządzenia (UE)2017/625
-NT – Brak wymogów temperatury
(2) – Tylko produkty opakowane

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku przeprowadza również kontrole urzędowe wszystkich przesyłek pasz i pasz leczniczych w porcie morskim Gdańsk i na przejściu drogowym Bezledy, a także kontrole pasz niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt w porcie morskim Elbląg.
Uprawnienia powyższe wynikają z przepisów krajowych tj.: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola urzędowa pasz i pasz leczniczych oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii.

Kompetencje Pasze

 

Listy zatwierdzonych weterynaryjnych Punktów Kontroli Granicznej (BCP) w Unii
Dane teleadresowe weterynaryjnych Punktów Kontroli Granicznej (BCP) w Polsce