LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

 

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.griwgda.pl Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo – zostały opublikowane w postaci skanu.
  • Część zdjęć nie posiada alternatywy w postaci tekstu.

Wyłączenia

  • Część dokumentów opublikowanych w formie skanu zostało wytworzonych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:2020-12-10
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Walecki, gdansk.griw@wetgiw.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48587376902. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek siedziby głównej Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku przy ul. Kontenerowej 9 to budynek parterowy znajdujący się na terenie morskiego przejścia granicznego Gdańsk-Port.

Ogólnodostępne wejście główne do tego budynku jest wyposażone w pochylnię umożliwiającą poruszanie się dla osób na wózkach inwalidzkich.

Szeroki korytarz główny w ogólnodostępnej części administracyjnej budynku oraz odpowiednia szerokość drzwi wewnętrznych również umożliwiają  bezproblemowe  poruszanie się takich osób.

Budynek posiada w swojej infrastrukturze także toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi wejściowe prowadzące z zewnątrz do budynku nie są automatyczne. Wejście objęte jest kontrolą dostępu, kontakt z personelem możliwy jest za pomocą systemu domofonowego. System domofonowy umożliwia przywołanie pracownika Inspektoratu, który może udzielić wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Obiekt objęty jest monitoringiem wizyjnym, którego głównym celem jest ochrona obiektu przed włamaniem.

W obiekcie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem tutejszego urzędu pod numerem telefonu +48587377860 bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: gdansk.griw@wetgiw.gov.pl.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/.