LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Od 17 lipca 2019 r. stosuje się Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1091

Od 17 lipca 2019 r. stosuje się Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1091 z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do wymogów dotyczących wywozu produktów zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy i zwierząt innych niż przeżuwacze. (Dz.U. L 173 z 27.6.2019, str. 42—46)

Rozporządzenie rozszerza odstępstwo dotyczące zezwolenia na wywóz produktów zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy o nawozy organiczne oraz polepszacze gleby, o ile zostaną spełnione określone w przepisie warunki.
Jednym z nich jest poddanie przesyłki kontroli oraz sprawdzanie plomby w punkcie kontroli granicznej w miejscu wyprowadzenia przesyłki z terytorium Unii.

Zobacz również: