LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Ważne zmiany w przepisach dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, i określonych towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Począwszy od dnia 15 grudnia 2022 r. zaczną obowiązywać przepisy:

  • Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2022/2292 z dnia 6 września 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, i określonych towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
  • Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2022/2293 z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/405 w odniesieniu do wykazu państw trzecich posiadających zatwierdzony plan kontroli dotyczący stosowania substancji farmakologicznie czynnych, maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych i pestycydów oraz najwyższych dopuszczalnych poziomów substancji zanieczyszczających.

Jednocześnie utracą moc przepisy:

Zobacz również: