Traces NT

System TRACES to zintegrowany skomputeryzowany system weterynaryjny, o którym mowa w art. 133 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/625, służący do wymiany danych, informacji i dokumentów.

To wielojęzyczna platforma internetowa Komisji Europejskiej służąca do wydawania świadectw sanitarnych i fitosanitarnych wymaganych przy przywozie zwierząt, produktów zwierzęcych, żywności i paszy pochodzenia niezwierzęcego oraz roślin do Unii Europejskiej, a także w handlu wewnątrzunijnym i wywozie zwierząt oraz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Jego głównym celem jest usprawnienie procesu certyfikacji i wszystkich powiązanych procedur importowych oraz zapewnienie w pełni zdigitalizowanego i elektronicznego obiegu dokumentów zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy (Shaping Europe’s digital future)

Ponad 42 000 użytkowników z około 85 krajów na całym świecie korzysta z systemu TRACES.

TRACES ułatwia wymianę danych, informacji i dokumentów między wszystkimi zaangażowanymi stronami handlowymi i organami kontrolnymi, a tym samym upraszcza i przyspiesza procedury administracyjne.

Możliwość prześledzenia wszystkich przemieszczeń zwierząt, produktów zwierzęcych, żywności i paszy pochodzenia niezwierzęcego oraz roślin przyczynia się do zmniejszenia skutków ognisk chorób i pozwala na szybką reakcję w celu przeciwdziałania pewnym poważnym zagrożeniom w łańcuchu rolno-spożywczym.

Platforma TRACES usprawnia współpracę i koordynację między właściwymi organami krajów UE i krajów spoza UE, ale także między samymi przedsiębiorcami a ich właściwymi organami. W przypadku podjęcia decyzji w sprawie przesyłki zainteresowane strony są powiadamiane i mają dostęp do odpowiednich dokumentów. TRACES umożliwia szybkie wykrywanie fałszywych certyfikatów, a zatem przyczynia się do zwiększenia zaufania i lepszej współpracy.

TRACES to skuteczne narzędzie zapewniające:

  • identyfikowalność (monitorowanie przemieszczania przesyłek, zarówno w obrębie UE, jak i z krajów spoza UE);
  • wymianę informacji (umożliwia partnerom handlowym i właściwym organom łatwą wymianę informacji o przemieszczaniu ich przesyłek oraz znaczne przyspieszenie procedur administracyjnych);
  • zarządzanie ryzykiem (szybkie reagowanie na zagrożenia dla zdrowia poprzez śledzenie ruchu przesyłek i ułatwianie zarządzania ryzykiem dotyczącym przesyłek odrzuconych).

System Traces w wersji Classic został wprowadzony do użytkowania w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej na mocy Decyzji Komisji nr 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniającej decyzję 92/486/EWG (Dz. U.  UE L 94 z 31.3.2004, str. 63 z późn.zm.) począwszy od dnia 1 kwietnia 2004 r.

Od dnia 14.12.2019 r. na mocy przepisów rozporządzenia (UE) 2017/625 („rozporządzenie o kontrolach urzędowych”) oraz rozporządzenia (UE) 2019/1715 („rozporządzenie w sprawie systemu IMSOC”) wprowadzono do stosowania system Traces New Tchnology (Traces NT), będący jednym ze składników systemu IMSOC. Traces NT docelowo zastąpi Traces Classic w całości. Funkcjonujące obecnie moduły Traces Classic będą w najbliższej przyszłości kolejno wygaszane.

 

Traces NT – wersja produkcyjna – strona logowania

 

Traces NT – wersja treningowa – strona logowania

 

Tworzenie nowego konta w Traces NT

 

Instrukcje i poradniki dotyczące obsługi Traces NT