LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Od 14 grudnia 2019 r. stosuje się Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628

Od 14 grudnia 2019 r. stosuje się Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019 r. dotyczące wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw. (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, str. 101—194)

W rozporządzeniu zostały określone nowe wzory świadectw, które będą stosowane przy przywozie zwierząt i towarów do UE w systemie IMSOC (Artykuł 4), a także bez wykorzystania systemu IMSOC (Artykuł 3).
Ponadto w artykule 5 zostały określone zasady wystawiania świadectwa zastępczych.

Zgodnie z artykułem 33 w okresie przejściowym do dnia 13 marca 2020 r. akceptowane będą przesyłki, którym towarzyszy świadectwo zdrowia wydane zgodne z wcześniej obowiązującymi wzorami, podpisane nie później niż w dniu 14 grudnia 2019 r.

Zobacz również: