LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Komunikat w sprawie prenotyfikacji

Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku przypomina o obowiązku prenotyfikacji przesyłek (tj. wcześniejszego powiadomienia o przybyciu przesyłek zwierząt i towarów wprowadzanych z krajów trzecich do UE) poprzez wypełnienie i przedłożenie pierwszej części dokumentu CHED-P do systemu Traces NT, w celu przekazania go personelowi w punkcie kontroli granicznej co najmniej jeden dzień roboczy przed faktycznym przybyciem przesyłki do Unii.

Obowiązek wcześniejszego powiadamiania (prenotyfikacja) o przybyciu przesyłek produktów wprowadzanych z krajów trzecich na terytorium Unii Europejskiej wynika w szczególności z przepisów:

  1. 56 ust 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) w brzmieniu:

„Artykuł 56

Stosowanie wspólnego zdrowotnego dokumentu wyjścia (dokumentu CHED) przez podmiot i właściwe organy

(…)

    1. Podmioty odpowiedzialne za przesyłkę dokonują wcześniejszego powiadomienia zgodnie z ust. 3 lit. a) poprzez wypełnienie i przedłożenie odpowiedniej części dokumentu CHED do systemu IMSOC, w celu przekazania go właściwym organom w punkcie kontroli granicznej przed faktycznym przybyciem przesyłki do Unii. (…)”

oraz

  1. art. 1 ustęp. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wcześniejszego powiadamiania o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii, który brzmi następująco:

„Artykuł 1

Wcześniejsze powiadamianie o przesyłkach

    1. Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę należącą do kategorii zwierząt i towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, dokonuje wcześniejszego powiadomienia właściwego organu w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia do Unii co najmniej jeden dzień roboczy przed przewidywanym przybyciem przesyłki. (…)”

Zobacz również: