LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Ważne zmiany w przepisach weterynaryjnych od dnia 21 kwietnia 2021 r.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”)  (ang. „Animal Health Law”).

Przepisy AHL spowodowały konieczność dokonania przeglądu i dostosowania innych powiązanych aktów prawnych w obszarze zdrowia zwierząt. Zostały ustanowione m.in.:

 1. Nowe wzory świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii przesyłek zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przesyłek zwierząt wodnych i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt wodnych (zmianie uległy także pewne istotne elementy w zakresie zasad certyfikacji przesyłek),
 2. Nowe wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego.

W odniesieniu do stosowania nowych wzorów świadectw zdrowia będą obowiązywać przepisy przejściowe.

„Artykuł 35
Przepisy przejściowe
1. Przesyłki zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty złożone, kiełki przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz nasiona przeznaczone do produkcji kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi, którym to przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 28/2012 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/628, są akceptowane w odniesieniu do wprowadzania na terytorium Unii do dnia 20 października 2021 r., pod warunkiem że świadectwo zostało podpisane przez osobę upoważnioną do jego podpisania zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem i rozporządzeniem wykonawczym przed dniem 21 sierpnia 2021 r. (…)”

Zwracamy szczególną uwagę na to, że w ww. przepisach Załącznika I Rozdział 3 oraz 4 ww. rozporządzenia określono odpowiednio:

  • standardowy wzór świadectw zdrowia zwierząt, świadectw urzędowych i świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium unii zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz
  • uwagi dotyczące wypełniania wzorów świadectw zdrowia zwierząt, świadectw urzędowych i świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium unii zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Zasady wypełniania niektórych pól w świadectwach zdrowia zostały dość poważnie zmienione, dotyczy to np.:

  • pola I.12 „Miejsce przeznaczenia”, którego wypełnianie w dotychczasowych przepisach nie było obowiązkowe w przypadku przesyłek importowych. W przepisach „nowych” to pole musi być wypełnione obligatoryjnie, nie jest ono obowiązkowe jedynie w przypadku tranzytu bez składowania produktów.

„I.12. Miejsce przeznaczenia

Należy podać nazwę i adres, państwo i jego kod ISO miejsca, do którego dostarczana jest przesyłka w celu ostatecznego rozładunku. W stosownych przypadkach należy także podać numer rejestracyjny lub numer zatwierdzenia zakładu przeznaczenia. W przypadku przechowywania produktów w tranzycie: należy podać nazwę, adres i numer zatwierdzenia składu zgodnie z definicją w art. 2 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2124. Rubryka ta jest nieobowiązkowa w przypadku tranzytu bez składowania produktów.”

  • pola I.26 w zakresie podawania masy netto produktów glazurowanych, która według nowych zasad nie obejmuje masy substancji glazurującej

„I.26. Łączna masa netto (kg)/masa brutto (kg)

Łączna masa netto oznacza masę samych zwierząt lub towarów bez pojemników bezpośrednich i pozostałych opakowań. Wartość ta jest automatycznie obliczana przez IMSOC na podstawie informacji wprowadzonych w rubryce I.27. Deklarowana masa netto żywności glazurowanej nie obejmuje masy substancji glazurującej. Należy podać łączną masę brutto, tj. łączną masę zwierząt lub towarów i bezpośrednich pojemników oraz wszystkich pozostałych opakowań, ale z wyłączeniem pojemników transportowych i innych urządzeń transportowych.”

Również i ww. rozporządzeniu przewidziano okres przejściowy w odniesieniu do stosowania nowych wzorów świadectw zdrowia.

„Artykuł 10
Przepisy przejściowe
1. Przesyłki zawierające zwierzęta wodne i produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze zwierząt wodnych, którym to przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo zdrowia zwierząt wydane zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1251/2008, są akceptowane w odniesieniu do wprowadzania na terytorium Unii do dnia 20 października 2021 r., pod warunkiem że świadectwo zdrowia zwierząt zostało podpisane przez urzędowego inspektora przed dniem 21 sierpnia 2021 r.
2. Przesyłki zawierające zwierzęta wodne i produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze zwierząt wodnych, którym to przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo zdrowia zwierząt wydane zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1251/2008, są akceptowane w odniesieniu do przemieszczania w obrębie terytorium Unii do dnia 17 października 2021 r.”.
3. Odesłania do przepisów uchylonych aktów zawarte w świadectwach traktuje się w stosownych przypadkach jako odesłania do odpowiednich przepisów zastępujących wspomniane powyżej przepisy i odczytuje zgodnie z tabelami korelacji.”.

Dotychczas obowiązujące regulacje w powyższym zakresie tj. rozporządzenie (UE) 2019/628 i rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 tracą moc ze skutkiem od dnia 21 kwietnia 2021 r.

 • Nowe wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego, zostały ustalone w dwóch rozporządzeniach wykonawczych:

Wyżej wskazane przepisy zaczną obowiązywać od dnia 21 kwietnia 2021 r. i uchylą szereg dotychczasowych rozporządzeń i decyzji.

Zobacz również: