LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Ważne zmiany we wzorach świadectw importowych i tranzytowych

W dniu 04 stycznia 2024 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/2744 z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/2235 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt, wzorów świadectw urzędowych, wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych i poświadczenia prywatnego do celów wprowadzania do Unii lub tranzytu przez terytorium Unii przesyłek niektórych kategorii zwierząt i towarów oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw.

 

Na podstawie przepisów artykułu 2 ww. rozporządzenia 2023/2744 w okresie przejściowym do dnia 15 września 2024 r. dopuszcza się nadal wprowadzanie na terytorium Unii i tranzyt przez terytorium Unii do państwa trzeciego przesyłek niektórych kategorii zwierząt i towarów, o których mowa w art. 8–30a i art. 33 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235, wraz z odpowiednim świadectwem zdrowia zwierząt, świadectwem urzędowym, świadectwem zdrowia zwierząt/świadectwem urzędowym lub poświadczeniem prywatnym wydanymi zgodnie ze wzorami określonymi odpowiednio w rozdziałach 1–53 załącznika III i w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235, w brzmieniu obowiązującym przed zmianami wprowadzonymi do tego rozporządzenia wykonawczego niniejszym rozporządzeniem, o ile świadectwo lub poświadczenie wydano nie później niż w dniu 15 czerwca 2024 r.

Zobacz również: