LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Zmiana załączników VII i IX do Rozporządzenia (WE) nr 999/2001 w zakresie wymogów dotyczących przywozu na terytorium Wspólnoty niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego

Od dnia 04.03.2011 wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji (WE) nr 189/2011 zmieniające Załączniki VII i IX do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 999/2011 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii.
Rozporządzenie 189/2011 zmienia m.in. przepisy dotyczące dodatkowych zaświadczeń, jakie powinny być załączone do świadectw zdrowia przy przywozie niektórych produktów pochodzących od bydła, owiec i kóz ze względu na ryzyko BSE.

Zobacz również: