LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

W dniu 03.10.2014 wchodzi w życie Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 952/2014

W dniu 03.10.2014 wchodzi w życie Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 952/2014 z dnia 4 września 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do dotyczącego Malezji wpisu, znajdującego się w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, w sprawie wysoko zjadliwej grypy ptaków oraz w odniesieniu do wzorów świadectw weterynaryjnych dotyczących przywozu drobiu, jednodniowych piskląt, jaj wylęgowych, mięsa drobiu i ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych oraz jaj Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 273 z 13.09.2014, str. 1—66).

W okresie przejściowym do dnia 14 marca 2015 r. wprowadzanie do Unii przesyłek towarów objętych rozporządzeniem (WE) nr 798/2008, którym towarzyszy świadectwo weterynaryjne wypełnione zgodnie z odpowiednimi wzorami świadectw weterynaryjnych BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, POU, RAT i E określonymi w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, w wersji sprzed zmian wprowadzonych na mocy art. 1 niniejszego rozporządzenia, pozostaje dozwolone, jeżeli weterynaryjne świadectwo zdrowia zostało podpisane przed dniem 14 stycznia 2015 r.

Zobacz również: