LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Sprostowanie Załącznika I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1012/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. w zakresie wzoru świadectwa dla przywozu produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

W dniu 9 sierpnia 2013 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. L 214 z 9.8.2013, str. 11-11) opublikowano Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1012/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do wykazu gatunków-wektorów, wymogów dotyczących zdrowia i wymagań certyfikacji dotyczących zakaźnego zespołu owrzodzenia oraz w odniesieniu do pozycji dotyczącej Tajlandii w wykazie państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii niektórych ryb i produktów rybołówstwa (Dz.U. L 306 z 6.11.2012).
Sprostowanie to wprowadza zmiany w obowiązującym wzorze świadectwa zdrowia dla przywozu produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi w punkcie I.28 „Oznakowanie towaru”. Zmiana ta dotyczy kilku wersji językowych w tym polsko- i angielskojęzycznej. Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność świadectw zdrowia wystawianych przez władze krajów trzecich!

Zobacz również: