LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Od dnia 24.01.2014 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.29).

Niniejsza ustawa zmienia: ustawę z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznejustawę z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handluustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnejustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzątustawę z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcegoustawę z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach oraz ustawę z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Przepisy nowej ustawy ustalają m.in. wymagania weterynaryjne dla przywozu zwierząt i niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz tranzytu zwierząt, a także przywozu, tranzytu oraz umieszczania na rynku, w tym handlu, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1069/2009 i produktów pochodnych w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia nr 1069/2009 w zakresie nieuregulowanym w przepisach rozporządzenia nr 1069/2009 oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia.

Ustawa ta wprowadza także poważne zmiany w zakresie nakładania kar administracyjnych za naruszenia przepisów w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych.

Zobacz również: