LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Od 20 marca 2019 r. stosuje się rozporządzenie Komisji (UE) 2019/19

Od 20 marca 2019 r. stosuje się rozporządzenie Komisji (UE) 2019/319 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające załącznik IX do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do świadectw zdrowia przy przywozie do Unii w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych.

Zgodnie z artykułem 3 w okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 r. przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, którym towarzyszy odpowiednio wypełnione i podpisane świadectwo zdrowia zgodne z odpowiednim wzorem świadectwa zdrowia określonym w rozdziałach 1, 1a, 2(A), 2(B), 3(A), 3(B), 3(C), 3(D), 3(E), 3 (F), 4(B), 4(C), 4(D), 6(B), 8, 10(A), 10(B), 11, 12 i 18 załącznika XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w brzmieniu obowiązującym przed zmianami przewidzianymi w art. 2 niniejszego rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, deklaracja, która została należycie wypełniona i podpisana zgodnie ze wzorem deklaracji zamieszczonym w rozdziale 20 tego załącznika w wersji obowiązującej przed zmianami przewidzianymi w art. 2 niniejszego rozporządzenia, są nadal dopuszczone do przywozu do Unii i tranzytu przez Unię, pod warunkiem ze takie świadectwa zdrowia lub deklaracje zostały należycie wypełnione i podpisane nie później niż w dniu 31 lipca 2019 r.

Zobacz również: