LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Od 1 stycznia 2012 roku zmiany we Wspólnej Taryfie Celnej.

Od 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej
Dz.U. L 282 z 28.10.2011, str. 1—912

Zobacz również: