LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Od 1 stycznia 2012 r. zmiana wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE.

Od 1 stycznia 2012 r. zmiana wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE.

Wykaz zwierząt i produktów podlegających kontrolom weterynaryjnym zawarty w Załączniku nr I do Decyzji 2007/275/WE został zastąpiony wykazem zawartym w Załączniku do Decyzji Wykonawczej Komisji nr 2012/31/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. opublikowanej w dniu 24.01.2012 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
W niniejszym wykazie ujęte są zwierzęta i produkty zgodnie z nomenklaturą towarów stosowaną w UE dla celów wyboru partii towarów, które muszą być poddawane kontrolom weterynaryjnym w punkcie kontroli granicznej.
Decyzja Komisji 2007/275/WE stanowi, że zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego wymienione w załączniku I do tej decyzji podlegają kontrolom weterynaryjnym w punktach kontroli granicznej zgodnie z dyrektywami 91/496/EWG i 97/78/WE („kontrole weterynaryjne”).
Identyfikacja zwierząt i produktów, w przypadku których wymagane są kontrole weterynaryjne, powinna być jednoznaczna.
W związku z tym należało dostosować wykaz zawarty w załączniku I do decyzji 2007/275/WE do terminologii i odniesień zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) i w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy.
W wykazie zawartym w załączniku I do decyzji 2007/275/WE wskazano zwierzęta i produkty zgodnie z Nomenklaturą scaloną („CN”) określoną w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, tak by nomenklatura ta służyła jako pierwszy punkt odniesienia przy wyborze partii towarów, które należy poddać kontrolom weterynaryjnym.
Od czasu przyjęcia decyzji 2007/275/WE kody CN określone we wspomnianym rozporządzeniu były kilkakrotnie aktualizowane. Do kodów CN produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzono znaczne zmiany.
Ponadto w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1228/2010 wprowadzono kody CN dotyczące przepływów szczególnych towarów, takich jak zaopatrzenie statków. Wspomniane kody CN mogą dotyczyć produktów pochodzenia zwierzęcego, należało zatem dodać je do wykazu zawartego w załączniku I do decyzji 2007/275/WE.
W unijnym eksperckim systemie kontroli handlu (TRACES) ustanowionym decyzją Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniającą decyzję 92/486/EWG początkowo określano zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego przy pomocy czterocyfrowych pozycji CN.
TRACES podlegał aktualizacjom, w wyniku których niektóre zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego można zidentyfikować na podstawie sześcio- lub ośmiocyfrowych podpozycji kodów CN w celu uniknięcia błędnego sklasyfikowania towarów.
Należało zatem odpowiednio zmienić odpowiednie odniesienia w wykazie zawartym w załączniku I do decyzji 2007/275/WE.
W przypadku niektórych kodów CN tylko część zakresu danego działu lub pozycji Nomenklatury scalonej ma zastosowanie do decyzji 2007/275/WE. W takich wypadkach w kolumnie 3 wykazu zawartego w załączniku I do wspomnianej decyzji znajduje się odniesienie do obowiązującego prawodawstwa weterynaryjnego UE oraz szczegółowe określenie zwierząt i produktów, które mają podlegać kontrolom weterynaryjnym. Uwzględniając terminologię i odniesienia określone obecnie w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009 i w rozporządzeniu (UE) nr 142/2011, należało zaktualizować te odniesienia w decyzji 2007/275/WE w celu dostosowania jej do obowiązującego prawodawstwa Unii.
W trosce o spójność prawodawstwa Unii należało zaktualizować wykaz zawarty w załączniku I do decyzji 2007/275/WE w celu uwzględnienia ostatnich zmian kodów CN i niezbędnych odniesień w kolumnie 3 wykazu.

Decyzja 2007/275/WE została więc z ww. powodów odpowiednio zmieniona.

Zobacz również: