LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Nowe wzory świadectw przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych.

Od 4 października 2011 r. wchodzi w życie Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 914/2011 z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2010 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi   Tekst mający znaczenie dla EOG
(Dz.U. L 237 z 14.9.2011, str. 1—16 ).

Przesyłki mleka i produktów mlecznych zaopatrzone w świadectwa wystawione według starego wzoru, przed wejściem w życie rozporządzenia, można wwozić na teren UE do 30 listopada 2011 roku.

Zobacz również: