LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Od dnia 1 stycznia 2014 r. wszystkie przesyłki słomy i siana (kody CN: 12130000 oraz 121490), w tym pelety ze słomy przeznaczone na cele energetyczne należy zgłaszać do weterynaryjnej kontroli granicznej.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. wszystkie przesyłki słomy i siana (kody CN: 12130000 oraz 121490), w tym pelety ze słomy przeznaczone na cele energetyczne należy zgłaszać do weterynaryjnej kontroli granicznej.

Zgodnie z uzyskanym przez Głównego Lekarza Weterynarii stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz stanowiskiem Komisji Europejskiej odnośnie interpretacji przepisów Decyzji Komisji nr 2012/31/UE z dnia 21 grudnia 2011, zmieniającej Załącznik I do decyzji 2007/275/WE dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektywy 91/496/EWG i 97/78/WE, nr 2007/31/WE w zakresie przywozu z państw trzecich peletów ze słomy (kod CN 12 13 00 00) przeznaczonych na cele energetyczne, informujemy, że wszystkie przesyłki słomy i siana (kody CN: 12130000 oraz 121490), w tym pelety ze słomy przeznaczone na cele energetyczne podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej i począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. muszą być bezwzględnie zgłaszane do takiej kontroli. Przywóz do Unii Europejskiej przesyłek siana i słomy (w tym przesyłek peletów ze słomy przeznaczonych na cele energetyczne) możliwy jest wyłącznie z krajów dopuszczonych i wymienionych w Załączniku V do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiającym procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich (Dz. U. UE L 21 z 28.1.2004, str. 11 z późn. zmianami), a kontrole graniczne przeprowadzane będą zgodnie z przepisami artykułu 9 ww. rozporządzenia. W obecnym stanie prawnym krajami trzecimi dopuszczonymi i wymienionymi w Załączniku V do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 136/2004 są: – Afryka Południowa (wyłączając część obszaru kontroli pryszczycy, znajdującej się w regionie weterynaryjnym Północnego i Wschodniego Transwalu, w dystrykcie Ingwavuma, regionu weterynaryjnego Natal i w obszarze granicznym z Botswaną na wschód od długości 28°) – Australia – Białoruś – Chile – Grenlandia – Islandia – Kanada – Nowa Zelandia – Stany Zjednoczone – Szwajcaria Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w tej sprawie został opublikowany na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie.

>>" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Otwórz komunikat na stronie Głównego Lekarza Weterynarii >>>

Zobacz również: