LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Od 15 marca 2013 r. obowiązują zmiany w przepisach dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

Od 15 marca 2013 r. obowiązuje Rozporządzenie Komisji (UE) nr 294/2013 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy Tekst mający znaczenie dla EOG
Dz.U. L 98 z 6.4.2013, str. 1—57

Rozporządzenie to zmienia m.in wzory świadectw dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z art. 2 w okresie przejściowym, do dnia 26 grudnia 2013 r., w przywozie do Unii nadal akceptuje się przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, którym towarzyszy świadectwo zdrowia wypełnione i podpisane zgodnie ze wzorem określonym w rozdziałach 3(B), 3(D), 4(A), 4(C), 4(D), 6(A), 8, 10(B), 11, 14(A) i 15 załącznika XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w jego wersji przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem, że świadectwa te zostały wypełnione i podpisane do dnia 26 października 2013 r.

Zobacz również: