LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Od 1 marca 2012 r. nowe wymogi dotyczące certyfikacji przy przywozie do UE oraz przy tranzycie przez terytorium UE niektórych produktów złożonych.

W dniu 14.01.2012 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. ustanawiające wymogi dotyczące świadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niektórych produktów złożonych oraz zmieniające decyzję 2007/275/WE i rozporządzenie (WE) nr 1162/2009.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2012 r.
W celu uniknięcia zakłóceń w handlu, w okresie przejściowym trwającym do dnia 30 września 2012 r. przesyłki produktów złożonych, w odniesieniu do których przed dniem 1 marca 2012 r. wydano odpowiednie świadectwa zgodnie z art. 5 decyzji 2007/275/WE, mogą być nadal wprowadzane do Unii.
Produkty złożone podlegające kontroli weterynaryjnej na podstawie decyzji 2007/275/WE to produkty, które ze względu na swój charakter mogą stanowić większe zagrożenie dla zdrowia publicznego. Poziomy potencjalnego zagrożenia dla zdrowia publicznego różnią się zależnie od produktu pochodzenia zwierzęcego wchodzącego w skład produktu złożonego, od zawartości procentowej produktu pochodzenia zwierzęcego w produkcie złożonym, od zastosowanych wobec niego procesów obróbki, a także od stabilności przechowywania produktu złożonego.
W związku z tym właściwe jest, aby wymogi w zakresie zdrowia publicznego ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 miały zastosowanie do takich produktów złożonych nawet przed wygaśnięciem odstępstwa określonego w rozporządzeniu (WE) nr 1162/2009.
W szczególności w przedmiotowym rozporządzeniu należało przewidzieć stosowanie świadectw zgodności z wymogami w zakresie zdrowia publicznego, takich jak te, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, w związku z przywozem produktów złożonych zawierających przetworzone produkty mięsne, produktów złożonych, w których przypadku produkty mleczne bądź przetworzone produkty rybołówstwa lub produkty jajeczne stanowią połowę lub więcej składu, a także produktów złożonych, które nie zawierają przetworzonych produktów mięsnych i w których przypadku przetworzone produkty mleczne stanowią mniej niż połowę składu, jeśli produkty końcowe nie cechują się stabilnością przechowywania w temperaturze otoczenia lub jeśli w trakcie produkcji ewidentnie nie podlegały pełnemu procesowi gotowania lub obróbki cieplnej w całej swojej substancji, przez co ewentualne produkty surowe nie uległy denaturacji.
W związku z tym w odniesieniu do takich produktów złożonych nie powinno być dłużej stosowane odstępstwo określone w rozporządzeniu (WE) nr 1162/2009.
Przepisy Unii określają już wymogi w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące takich produktów złożonych. Zgodnie ze wspomnianymi wymogami takie produkty złożone należy w szczególności przywozić tylko z zatwierdzonych państw trzecich.
W rozporządzeniu został określony odpowiedni wzór świadectwa weterynaryjnego potwierdzającego, że takie produkty złożone przywożone do Unii są zgodne z wymogami w zakresie zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. W związku z tym w odniesieniu do takich produktów złożonych nie powinny dłużej mieć zastosowania wymogi w zakresie świadectw określone w decyzji 2007/275/WE.
W przypadku pozostałych produktów złożonych, których połowę lub więcej składu stanowią produkty pochodzenia zwierzęcego inne niż produkty mleczne bądź produkty rybołówstwa lub produkty jajeczne, nadal powinny być stosowane wymogi w zakresie świadectw określone decyzją 2007/275/WE. W celu uproszczenia i zwiększenia przejrzystości prawodawstwa unijnego właściwe jest jednak uwzględnienie wspomnianych wymogów w zakresie świadectw w niniejszym rozporządzeniu, dzięki czemu główne zasady odnoszące się do świadectw dotyczących produktów złożonych będą zawarte w jednym akcie.
Należało zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/275/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1162/2009.
Ze względów związanych ze zdrowiem zwierząt należało także ustalić zasady odnoszące się do świadectwa i szczególnych warunków tranzytu przez terytorium Unii. Takie warunki powinny mieć jednak zastosowanie tylko do produktów złożonych zawierających przetworzone produkty mięsne lub przetworzone produkty mleczne.
Ze względu na położenie geograficzne Kaliningradu należało również określić szczególne warunki tranzytu przez terytorium Unii przesyłek do Rosji i z Rosji, co dotyczy jedynie Litwy, Łotwy i Polski.

Zobacz również: