LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Nowe przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi obowiązujące od 4 marca 2011 r.

Nowe przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi obowiązujące od 4 marca 2011 r.

Od dnia 4 marca 2011 r. wchodzą w życie dwa bardzo istotne rozporządzenia dotyczące szczegółowych zasad postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi, a mianowicie:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)
   Dz.U. L 300 z 14.11.2009, str. 1—33

 

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy Tekst mający znaczenie dla EOG
  Dz.U. L 54 z 26.2.2011, str. 1—254

Rozporządzenie (WE) 1069/2009 ustanawia przepisy w zakresie zdrowia ludzi i zwierząt dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych, w celu zapobieżenia zagrożeniu stwarzanemu przez te produkty dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz zminimalizowania tego zagrożenia, a w szczególności w celu ochrony bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego i paszowego.

Rozporządzenie (UE) 142/2011, opublikowane w dniu 26.02.2011 r. ustanawia natomiast środki wykonawcze:

  1. w zakresie ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 przepisów dotyczących zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w odniesieniu do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych

 

 1. dotyczące niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych w punktach kontroli granicznej w myśl art. 16 ust. 1 lit. e) i f) dyrektywy 97/78/WE.

Ustanawia ono także m.in. nowe wymagania odnośnie przywozu i tranzytu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych a także zasady przywozu i tranzytu próbek handlowych i przedmiotów wystawowych.

Pomimo, że dotychczas obowiązujące rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. nr 1774/2002 zostało uchylone począwszy od 4 marca br. to zgodnie z art.36 ust.2 rozporządzenia 142/2011 przewidziano okres przejściowy na wdrożenie nowych uregulowań dotyczących przywozu produktów objętych tym rozporządzeniem:

Art.36.2
„W okresie przejściowym trwającym do dnia 31 stycznia 2012 r. zezwala się nadal na przywóz do UE przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, którym towarzyszy świadectwo zdrowia, deklaracja lub dokument handlowy, wypełnione i podpisane zgodnie z odpowiednim wzorem ustanowionym w załączniku X do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, pod warunkiem że wspomniane świadectwa, deklaracje lub dokumenty zostały wypełnione i podpisane przed dniem 30 listopada 2011 r.”

Zobacz również: