LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Ograniczenia i zakazy dotyczące przywozu niektórych produktów w związku z ryzykiem wystąpienia pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (TSE)

Podstawy prawne
Status państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE
Produkty jadalne pochodzenia bydlęcego, owczego lub koziego podlegające dodatkowym wymogom w zakresie BSE przy przywozie (Załącznik IX, Rozdział C, Sekcja A Rozp. nr 999/2001)
Przywóz jadalnych produktów pochodzenia bydlęcego, owczego lub koziego z państwa lub regionu o znikomym ryzyku BSE (Załącznik IX, Rozdział C, Sekcja B Rozp. nr 999/2001)
Przywóz jadalnych produktów pochodzenia bydlęcego, owczego lub koziego z państwa lub regionu o kontrolowanym ryzyku BSE (Załącznik IX, Rozdział C, Sekcja C Rozp. nr 999/2001)
Przywóz jadalnych produktów pochodzenia bydlęcego, owczego lub koziego z państwa lub regionu o nieokreślonym ryzyku występowania BSE (Załącznik IX, Rozdział C, Sekcja D Rozp. nr 999/2001)
Uboczne produkty zwierzęce i przetworzone produkty pochodzenia bydlęcego, owczego lub koziego podlegające dodatkowym wymogom w zakresie BSE przy przywozie (Załącznik IX, Rozdział D, Sekcja A Rozp. nr 999/2001)

Wymagania w stosunku do świadectwa zdrowia na uboczne produkty zwierzęce i przetworzone produkty pochodzenia bydlęcego, owczego lub koziego podlegające dodatkowym wymogom w zakresie BSE przy przywozie (Załącznik IX, Rozdział D, Sekcja B Rozp. nr 999/2001)
Przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskanych z hodowlanej i dzikiej zwierzyny płowej (Załącznik IX, Rozdział F Rozp.999/2001)
Definicja określonego materiału niebezpiecznego (Załącznik V do Rozp. 999/2001)