Wywóz

Kontrola przesyłek zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy.

Zgodnie z przepisem zawartym w rozdziale 2 sekcja E pkt. 2 załącznika IV do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1—40) przesyłki zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy mogą być wywożone o ile zostały spełnione warunki określone w Sekcji E rozdziału V rozporządzenia.
Jednym z nich jest poddanie przesyłki kontroli w posterunku kontroli granicznej w punkcie wyjścia z Unii oraz sprawdzenie zgodności plomb.
Od 17 lipca 2019 r. wychodzi w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1091 z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do wymogów dotyczących wywozu produktów zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy i zwierząt innych niż przeżuwacze. (Dz.U. L 173 z 27.6.2019, str. 42—46), zgodnie z którym obowiązkowi kontroli podlegają również nawozy organiczne i polepszacze gleby zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email