Logo Inspekcji Weterynaryjnej
BIP
Logo Inspekcji Weterynaryjnej (stare)
PRAWO HORYZONTALNE UE– PROCEDURY KONTROLI WETERYNARYJNEJ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
Akt prawny UE Tytuł
Dyrektywa Rady 97/78 WE Dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzonych do Wspólnoty z państw trzecich - zaimplementowana przez Ustawę o Weterynaryjnej Kontroli Granicznej
Rozporządzenie Komisji (WE) 882/2004 Rozporządzenie (WE)NR 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.
Decyzja wykonawcza Komisji nr 2011/215/UE Decyzja wykonawcza Komisji nr 2011/215/UE z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do przeładunku w granicznym posterunku kontroli, przez który wprowadzono przesyłki, przesyłek produktów przeznaczonych do przywozu do Unii lub do państw trzecich.
Rozporządzenie Komisji (WE) 136/2004 Rozporządzenie Komisji (WE) NR 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiające procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich.
Decyzja Komisji 2007/275/WE Decyzja Komisji z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE.
Decyzja Komisji 2009/821/WE Decyzja Komisji z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES.
Decyzja Komisji 94/360/WE Decyzja Komisji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie zmniejszonej częstotliwości bezpośrednich kontroli przesyłek niektórych produktów sprowadzanych z państw trzecich, zgodnie z dyrektywą Rady 90/675/EWG.
Decyzja Komisji 2000/571/WE Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2000 r. ustanawiająca metody kontroli weterynaryjnych produktów pochodzących z państw trzecich, przeznaczonych do wprowadzenia do wolnych obszarów celnych, składów wolnocłowych, składów celnych lub dla podmiotów gospodarczych zaopatrujących środki transgenicznego transportu morskiego.
Decyzja Komisji 2000/208/WE Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2000 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 97/78/WE dotyczącej tranzytu drogowego przez terytorium Wspólnoty Europejskiej produktów pochodzenia zwierzęcego z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego.
Rozporządzenie Komisji (WE) 206/2009 Rozporządzenie Komisji (WE) NR 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004
Decyzja Komisji 2001/812/WE Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2001 r. ustanawiająca wymogi dla zatwierdzenia urzędów kontroli granicznej odpowiedzialnych za kontrolę weterynaryjną produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich.
Decyzja Komisji 2004/292/WE Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca decyzję 92/486/EWG.
Logo BIP PPK ePUAP
©  GrIW Gdańsk