Logo Inspekcji Weterynaryjnej
BIP
Logo Inspekcji Weterynaryjnej (stare)

Kompetencje Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

Zgodnie z Decyzją Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalającą wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiającą niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiającą jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (Dz.U. L 296, 12.11.2009, p. 1–58) w obrębie Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku funkcjonują:
 1. Na morskim przejściu granicznym Gdańsk-Port: Graniczny Posterunek Kontroli w Gdańsku (BIP Gdańsk, kod Traces: PL GDN1), w ramach którego funkcjonują trzy zatwierdzone Ośrodki Inspekcyjne do prowadzenia kontroli weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego:
  1. Ośrodek Inspekcyjny IC1 - zlokalizowany w Porcie Północnym, obsługujący przesyłki z terminala kontenerowego DCT Gdańsk S.A. (adres:Gdańsk, ul. Kontenerowa 9) - kategoria zatwierdzenia: HC(2), NHC
  2. Ośrodek Inspekcyjny IC2 - zlokalizowany w Porcie Wewnętrznym na Nabrzeżu Wiślanym, obsługujący przesyłki z terminala kontenerowego GTK S.A. (adres: Gdańsk, ul. M. Chodackiego 31) - kategoria zatwierdzenia: HC(2), NHC
  3. Ośrodek Inspekcyjny IC3 - Chłodnia Magazynowo-Przeładunkowa "Dalekomorski Port Rybacki" (adres: Gdańsk, ul. Przemysłowa 28) - kategoria zatwierdzenia: HC-T(FR)(2)
  BIP Gdańsk nie jest zatwierdzony do przeprowadzania kontroli weterynaryjnych żywych zwierząt oraz jadalnych produktów nieopakowanych!

 2. Na przejściu granicznym drogowym Bezledy: Graniczny Posterunek Kontroli w Bezledach
  (BIP Bezledy, kod TRACES PLBEZ3)
  adres: Bezledy, 11-200 Bartoszyce, - kategoria zatwierdzenia: HC, NHC, E, O, U

Decyzja 2010/277 Objaśnienia:
P - Port morski
R - Na przejściu drogowym
HC - Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi
NHC - Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi
T - Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze
T(FR) - Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia
U - Zwierzęta kopytne: bydło, świnie, owce, kozy, dzikie i udomowione jednokopytne
E - Zarejestrowane koniowate określone w Dyrektywnie Rady 90/426/EWG
O - Inne zwierzęta (w tym do ogrodów zoologicznych)
(2) - Tylko produkty pakowane
(13) - Przeznaczone do przewozu przez Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych do lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty.


Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku przeprowadza również kontrole przesyłek pasz i pasz leczniczych w porcie Gdańsk oraz na przejściu drogowym Bezledy a także pasz niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt w porcie Elbląg.
Uprawnienia powyższe wynikają z: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (Dz.U. 2014 poz. 1656) oraz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 197)
Komperencje PLGDN1

Obydwa posterunki kontroli BIP Gdańsk i BIP Bezledy znajdują się jednocześnie w wykazie Wyznaczonych Miejsc Wprowadzenia (DPE) o którym mowa w artykule 5 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r.w sprawie wykonania Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające Decyzję 2006/504/WE (Dz.U. L 194 z 25.7.2009, str. 11 z późn. zmianami)

Wyznaczone miejsca wprowadzania (DPE) pasz podlegających wzmożonej kontroli

Logo BIP PPK ePUAP
©  GrIW Gdańsk