Logo Inspekcji Weterynaryjnej
BIP
Logo Inspekcji Weterynaryjnej (stare)

Wspólnotowy dokument wwozu i przewozu CVED zwierzęta (CVEDA)


CVEDA (Wspólnotowy dokument wwozu i przewozu CVED zwierzęta) + Dziennik podróży Sekcja 1

Wzór CVEDA

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2004 z dnia 18 lutego 2004 r. wprowadzające dokument zgłoszenia i kontroli weterynaryjnych dotyczących zwierząt wwożonych do Wspólnoty pochodzących z krajów trzecich Tekst mający znaczenie dla EOG
Dz.U. L 49 z 19.2.2004, str. 11—24

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97
Dz.U. L 3 z 5.1.2005, str. 1—44

Ogólne wytyczne wypełniania CVEDA

Ogólne wytyczne z Rozporządzenia 282/2004
Logo BIP PPK ePUAP
©  GrIW Gdańsk