Logo Inspekcji Weterynaryjnej
BIP
Logo Inspekcji Weterynaryjnej (stare)

28.05.2014


Komunikat w sprawie prenotyfikacji.

Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku przypomina o obowiązku wcześniejszego powiadamiania o przybyciu przesyłek produktów wprowadzanych z krajów trzecich, przy użyciu dokumentu CVED przed fizycznym ich przybyciem na terytorium Wspólnoty i zachęca do wykorzystywania systemu TRACES w tym celu.
Obowiązek wcześniejszego powiadamiania (prenotyfikacja) o przybyciu przesyłek produktów wprowadzanych z krajów trzecich na terytorium Unii Europejskiej wynika z przepisu art.2 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiającego procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich (Dz. U. UE L 21 z 28.1.2004, str. 11 z późn. zmianami), który brzmi następująco:

„Artykuł 2
Powiadomienie o przybyciu produktów za pomocą Wspólnotowego świadectwa weterynaryjnego dla wwozu i przewozu
1. Przed fizycznym przybyciem przesyłki na terytorium Wspólnoty osoba odpowiedzialna za ładunek powiadamia o przybyciu produktów personel weterynaryjny w punkcie kontroli granicznej, któremu produkty zostaną przekazane, przy użyciu Wspólnotowego świadectwa weterynaryjnego dla wwozu i przewozu (CVED), określonego w załączniku III.”


Powiadomienia, o których mowa powyżej mogą być przekazane wcześniej za pomocą telekomunikacji lub innych systemów elektronicznego przesyłania danych (np. faks, poczta elektroniczna e-mail), przy czym doręczane informacje powinny zawierać dane wymagane w części 1 wzoru dokumentu CVED.

Prenotyfikacje przesyłek mogą być także dokonywane z wykorzystaniem systemu TRACES co jest rozwiązaniem szczególnie przez Granicznego Lekarza Weterynarii w Gdańsku polecanym. (TRACES - Trade Control and Expert System – unijny, informatyczny system kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich UE, wynikających z wymiany wewnętrznej między państwami członkowskimi UE, importu i tranzytu z krajów trzecich oraz eksportu do krajów trzecich)

System ten dostępny jest przez przeglądarkę internetową pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/ (wersja treningowa: https://webgate.training.ec.europa.eu/sanco/traces/).

Każda osoba odpowiedzialna za przesyłkę, która będzie prenotyfikowała przesyłki z wykorzystaniem TRACES musi być w tym systemie zarejestrowana. Wiąże się to z koniecznością posiadania przez taką osobę adresu e-mail oraz konta użytkownika.
Konto użytkownika systemu TRACES jest tworzone przez właściwy organ użytkownika lub przez samego użytkownika na stronie logowania TRACES.
Następnie hasło standardowe (złożone z liter TR i serii cyfr) jest wysyłane automatycznie pocztą elektroniczną na skrzynkę pocztową (e-mail) użytkownika. Użytkownik powinien dokonać zmiany hasła standardowego na hasło osobiste w momencie pierwszego logowania do systemu TRACES. Zalogowanie się jest możliwe dopiero po zatwierdzeniu konta użytkownika przez jego właściwy organ. Importer, firma spedycyjna, agencja celna mogą być zarejestrowani przez użytkownika z Posterunku Kontroli Granicznej (PKG) lub osobiście przesłać poprzez stronę internetową systemu prośbę o rejestrację.
W razie wątpliwości personel GrIW Gdańsk udzieli zainteresowanym wszelkich wyjaśnień (dane kontaktowe dostępne na stronie http://www.griwgda.pl/strony/kontakt.php).
Instrukcja dla początkujących użytkowników TRACES wraz z informacją o rejestracji dostępna jest pod linkiem http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2183.
Wskazać należy, że niespełnienie obowiązku prenotyfikacji skutkować może nałożeniem na osobę odpowiedzialną za przesyłkę sankcji w postaci grzywny, o której mowa art.47 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.424.
„Art. 47. Kto, będąc osobą odpowiedzialną za przesyłkę, z wyłączeniem osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego:
1) nie informuje o zamiarze przywozu lub przewozu zwierząt lub produktów przez graniczny posterunek kontroli,
(…)
– podlega grzywnie.”

Ponadto Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku informuje, że obsługa przesyłek prenotyfikowanych w sposób prawidłowy oraz z wykorzystaniem systemu TRACES przeprowadzana będzie w sposób priorytetowy i w pierwszej kolejności.


Powrót do listy aktualności >>

Logo BIP PPK ePUAP
©  GrIW Gdańsk