Logo Inspekcji Weterynaryjnej
BIP
Logo Inspekcji Weterynaryjnej (stare)

Tranzyt

Zgodnie z definicja zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 2017/625 tranzyt oznacza przemieszczanie:
  • pod dozorem celnym z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego przez jedno z terytoriów wymienionych w załączniku I do ww. rozporządzenia (TC-UE-TC) - tranzyt zewnętrzny, zgodnie z art. 226 rozporządzenia (UE) 952/2013

  • lub

  • z jednego z terytoriów wymienionych w załączniku I ww. rozporządzenia do innego terytorium wymienionego w tym załączniku przez terytorium państwa trzeciego (UE-TC-UE) - tranzyt wewnętrzny, zgodnie z art. 227 rozporządzenia (UE) 952/2013
Przepisy szczegółowe dotyczące kontroli przesyłek w tranzycie zostały zawarte w przepisach Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/2124 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i towarów w tranzycie, przeładunku i w trakcie dalszego transportu przez terytorium Unii oraz zmieniającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008, (WE) nr 1251/2008, (WE) nr 119/2009, (UE) nr 206/2010, (UE) nr 605/2010, (UE) nr 142/2011, (UE) nr 28/2012, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 i decyzję Komisji 2007/777/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U. L 321 z 12.12.2019, str. 73—98Logo BIP PPK ePUAP
©  GrIW Gdańsk