Nowe warunki importu do UE produktów złożonych od dnia 21.04.2021 r.

Produkty złożone to środki spożywcze zawierające zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z art. 1 ust. 2 i art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 produkty złożone muszą być wytwarzane z przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w zatwierdzonych przez UE zakładach znajdujących się w państwach członkowskich UE lub w państwach trzecich upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej tych przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Na mocy rozporządzenia (UE) 2017/625, przepisów ramowych dotyczących kontroli urzędowych, które mają zastosowanie od dnia 14 grudnia 2019 r, przepisy dotyczące wprowadzania do Unii produktów złożonych zostały określone w art. 12–14 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/625, które będą obowiązywać od 21 kwietnia 2021 r. Nowe zasady wprowadzania produktów złożonych na terytorium Unii będą uzależnione od ryzyka, jakie stwarzają produkty złożone.

W art. 35 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2020/2235 wprowadzono sześciomiesięczny okres przejściowy, w którym podczas wprowadzania na terytorium Unii produktów złożonych będzie akceptowane świadectwo zdrowia wystawione zgodnie ze „starym wzorem” obowiązującym przed dniem 21 kwietnia 2021 r.

„Artykuł 35

Przepisy przejściowe

Przesyłki zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty złożone, kiełki przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz nasiona przeznaczone do produkcji kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi, do których dołączono odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 28/2012 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/628 przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, akceptuje się w odniesieniu do wprowadzania na terytorium Unii do dnia 20 października 2021 r., pod warunkiem że świadectwo zostało podpisane przez osobę upoważnioną do jego podpisania zgodnie ze wspomnianymi rozporządzeniami przed dniem 21 sierpnia 2021 r.”

Więcej informacji na temat nowych zasad wprowadzania produktów złożonych na terytorium Unii znajdą Państwo na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod linkiem:

https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/special-eu-import-conditions-composite-products_en

Import produktów złożonych do UE-pytania i odpowiedzi

Drzewo decyzyjne

Przepisy przejściowe w zakresie certyfikacji produktów złożonych-porównanie

Share on facebook
Share on twitter
Share on email