Logo Inspekcji Weterynaryjnej
BIP
Logo Inspekcji Weterynaryjnej (stare)

Kompetencje Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

Zgodnie z Decyzją Komisji nr 2016/685/UE z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (Dz.U. L 117 z 3.5.2016, str. 32—37) - w porcie morskim Gdańsk działa Posterunek Kontroli Granicznej (BIP Gdańsk, kod Traces: PL GDN1), w obrębie którego funkcjonują trzy zatwierdzone Ośrodki Inspekcyjne do prowadzenia kontroli weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego w następujących kategoriach:

1. Ośrodek Inspekcyjny IC1 - kategoria zatwierdzenia: HC(2), NHC

2. Ośrodek Inspekcyjny IC2 - kategoria zatwierdzenia: HC(2), NHC(2)

3. Ośrodek Inspekcyjny IC3 - kategoria zatwierdzenia: HC-T(FR)(2)

UWAGA!
BIP Gdańsk nie jest zatwierdzony do przeprowadzania kontroli weterynaryjnych żywych zwierząt oraz jadalnych produktów nieopakowanych!


Decyzja 2010/277 Objaśnienia:
P - Port
HC - Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi
NHC - Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi
T - Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze
T(FR) - Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia
(2) - Tylko produkty pakowane


Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku przeprowadza również kontrole przesyłek pasz i pasz leczniczych w porcie Gdańsk oraz pasz niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt w porcie Elbląg.
Uprawnienia powyższe wynikają z: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (Dz.U. 2014 poz. 1656) oraz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 197)
Komperencje PLGDN1

GrIW Gdańsk znajduje się jednocześnie w wykazie Wyznaczonych Miejsc Wprowadzenia (DPE) o którym mowa w artykule 5 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r.w sprawie wykonania Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające Decyzję 2006/504/WE (Dz.U. L 194 z 25.7.2009, str. 11 z późn. zmianami)
Logo BIP PPK ePUAP
©  GrIW Gdańsk